About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2022  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  • Նախաբան
  • Ապացույցների վրա հիմնված բժշկություն կամ ապացուցողական բժշկություն (հիմունքները, մեթոդաբանությունը, հայրենական բժշկական գործունեության մեջ ներդրման հնարավորությունները)
  • Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական բժշկական կրթության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
  • Բժշկական բարոյագիտությունը և կենսաբարոյագիտությունը Հայաստանի առողջապահության համակարգում. փաստեր, վարկածներ, մտորումներ
  • Հայաստանի առողջապահության համակարգում բժշկական չափորոշիչների ներդրման հետ կապված հիմնախնդիրները
  • Գլխավոր խմբագրի տեսակետը
  • Վերջաբան գլխավոր խմբագրի կողմից
  • Հայրենական բժշկագիտության «փայլն ու թշվառությունը»
  • Գլխավոր խմբագրի կողմից
  • Հայրենական առողջապահական համակարգում բժշկական օգնության չափորոշչավորման և որակի վերահսկողության խնդիրները (գրականության տեսություն և խնդրի իրավիճակային վերլուծություն)
  • Հանդեսային հրապարակումների ձևաչափը հայրենական բժշկագիտական հանդեսներում
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia